Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden mijncarrierewissel.nl

mijncarrierewissel.nl is onderdeel en een handelsnaam van Flex Advieshuis B.V.

1 mei 2023

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van mijncarrierewissel.nl gevestigd en kantoorbehoudende te (6921 RE) Duiven aan de Marketing 18a, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64788121
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van alle offertes, overeenkomsten en alle leveringen, waaronder het gebruik van het platform, van mijncarrierewissel.nl.,

de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze op grond van schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • Deze algemene voorwaarden vervangen de algemene voorwaarden van eerdere datum.
 • Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de contractpartij zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van contractpartij dan wel van derden worden dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door mijncarrierewissel.nl.
 • mijncarrierewissel.nl. is te allen tijde bevoegd eenzijdig wijzigingen dan wel aanvullingen in haar algemene voorwaarden aan te brengen.
 • Wijzigingen in alsmede aanvullingen op deze algemene voorwaarden en/of de tussen mijncarrierewissel.nl. en contractpartij gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig voor zover schriftelijk tussen mijncarrierewissel.nl. en contractpartij overeengekomen.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien partijen zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord hebben verklaard en er kunnen geen rechten aan worden ontleend voor toekomstige overeenkomsten
 • De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding.

  Artikel 2. Definities

In de onderstaande algemene voorwaarden worden de volgende termen met een hoofdletter geschreven en wordt daaronder verstaan als volgt, tenzij uit de context nadrukkelijk anders voortvloeit:

 1. Abonnement: De overeenkomst tussen mijncarrierewissel.nl. en een opdrachtgever op basis waarvan mijncarrierewissel.nl. doorlopend diensten aan de opdrachtgever zal leveren tegen periodieke betaling door opdrachtgever aan mijncarrierewissel.nl.
 2. Account: Verzameling gegevens met betrekking tot een bepaalde contractpartij, inclusief carrièrewisselaar, welke gegevens kunnen worden ingezien en gewijzigd via de website van mijncarrierewissel.nl. na het verstrekken van bijhorende inloggegevens.
 3. Content: Digitale informatie en gegevens, waaronder – doch niet uitsluitend – video’s, muziek, geluiden, teksten, afbeeldingen, data(bestanden), applicaties en overige software. tekstuele content, visuele content (foto’s, video, animaties, etc.) en audio (muziek, podcasts).
 4. Gebruiker: Eenieder die één van de websites van mijncarrierewissel.nl bezoekt.
 • Diensten: Alle door mijncarrierewissel.nl. geleverde diensten, waaronder het gebruik en de toegang tot het platform van mijncarrierewissel.nl. de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden.
 • Multiposter: Het geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde proces waarbij een vacature op meerdere websites wordt geplaatst, waaronder begrepen het online platform.
 • Platform: Het platform van mijncarrierewissel.nl. dat op één van de websites van mijncarrierewissel.nl. aan de contractpartij ter beschikking wordt gesteld.
 • Vacatureplaatsing: Een middels het online platform door contractpartij, of door een door contractpartij daartoe ingehuurde derde, geplaatste vacature op het online platform.
 • Contractpartij: De natuurlijk of rechtspersoon, in de uitoefening van bedrijf of beroep, die gebruik maakt van de Diensten van mijncarrierewissel.nl.

10.Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die vacatures op het online platform van mijncarrierewissel.nl. plaatst, gebruik maakt van de CV-database of op enige andere wijze gebruik maakt van de diensten van mijncarrierewissel.nl. en daartoe een abonnement heeft afgesloten of een eenmalige dienst bij mijncarrierewissel.nl. afneemt.

11.Carrièrewisselaar: Is degene, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en              op zoek is naar een geschikte vacature en daartoe het platform van mijncarrierewissel.nl. gebruikt.

Artikel 3. Overeenkomsten met carrièrewisselaars

 1. Carrièrewisselaars hebben gratis toegang tot het online platform van mijncarrierewissel.nl.

, tenzij anders aangegeven.

 • Toegang tot alle functionaliteiten van het platform is voor een carrièrewisselaar uitsluitend beschikbaar nadat de carrièrewisselaar een account heeft aangemaakt. Hiertoe dient de carrièrewisselaar een registratieproces te doorlopen en desgevraagd zijn (persoons)gegevens op te geven. Indien de carrièrewisselaar geen account aanmaakt, zijn de functionaliteiten van het platform mogelijk beperkt.
 • Door het aanmaken van een account komt een overeenkomst tussen de carrièrewisselaar en mijncarrierewissel.nl. tot stand.
 • Een carrièrewisselaar verleent middels het verzenden van een reactie en/of sollicitatie op een vacatureplaatsing toestemming aan mijncarrierewissel.nl. om de door hem verzonden gegevens, daaronder begrepen diens persoonsgegevens, te delen met contractpartij(en). Tevens verleent de carrièrewisselaar aan mijncarrierewissel.nl. de toestemming om, nadat de carrièrewisselaar het platform heeft bezocht, hem geautomatiseerde vacatures te tonen, zogenaamde ‘retargeting’.
 • De carrièrewisselaar zal de gegevens van derden die hem via website openbaar zijn gemaakt, slechts gebruiken voor persoonlijke doeleinden en met het oog op het solliciteren op een passende vacature. Het is voor de carrièrewisselaar niet toegestaan om via de website verkregen (persoons)gegevens voor andere doeleinden te verwerken.
 • Artikel 5 leden 1, 2, 4, 5 en 6 zijn tevens van toepassing op carrièrewisselaars.

Artikel 4. Overeenkomsten met contractpartijen

 1. De overeenkomst tussen mijncarrierewissel.nl. en contractpartij komt eerst tot stand doordat partijen deze schriftelijk vastleggen.
 2. De uitvoering van de overeenkomst vindt niet eerder plaats dan dat contractpartij alle stappen in het onlinebestelproces heeft doorlopen. Daarnaast is het mogelijk dat mijncarrierewissel.nl. in opdracht en uit naam van contractpartij dit proces verricht. In dat geval zal mijncarrierewissel.nl. dit vervolgens aan contractpartij bevestigen.
 3. Tenzij bij het aangaan van de overeenkomst een bepaalde duur wordt overeengekomen of het een overeenkomst met een tijdelijk karakter betreft, wordt de overeenkomst aangegaan voor een jaar met stilzwijgende verlenging voor wederom een jaar.
 4. Een overeenkomst voor bepaalde duur eindigt door schriftelijke opzegging na verloop van de periode waarvoor de overeenkomst werd aangegaan, de opzegtermijn hiervoor bedraagt een maand. Een overeenkomst voor bepaalde duur kan niet tussentijds worden opgezegd.
 5. Indien de overeenkomst voor bepaalde duur niet tijdig door contractpartij wordt opgezegd, wordt de overeenkomst automatisch (stilzwijgend) verlengd. Slechts bij overeenkomst kan hiervan worden afgeweken.
 6. Een overeenkomst voor onbepaalde duur kan slechts tegen het einde van de maand worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging geschiedt schriftelijk per aangetekende post en zal door mijncarrierewissel.nl. zo spoedig mogelijk na ontvangst worden bevestigd.
 7. Opzegging van het abonnement of van de dienst door contractpartij leidt in geen geval tot restitutie of verrekening van (reeds betaalde) gelden.

Artikel 5. Toegang tot de diensten

 1. Nadat de contractpartij het registratieproces succesvol heeft doorlopen, ontvangt de contractpartij van mijncarrierewissel.nl. de inloggegevens. Deze inloggegevens stellen de contractpartij in staat gebruik te maken van de diensten van mijncarrierewissel.nl.
 2. mijncarrierewissel.nl. verleent aan contractpartij het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de diensten. De diensten worden ter beschikking gesteld op “as is” basis.
 3. Gebruiksrechten worden enkel aan contractpartij overgedragen indien contractpartij de daarvoor verschuldigde vergoedingen tijdig voldoet.
 4. Het gebruik van de diensten is (rechts)persoonsgebonden, niet overdraagbaar en mag slechts binnen de eigen organisatie van de contractpartij en door diens werknemers worden gebruikt. Het is de contractpartij niet toegestaan de verkregen inloggegevens aan andere dan hiervoor genoemde personen te verstrekken. Contractpartij is aansprakelijk voor de gevolgen van elk (on)bevoegd gebruik van de account en inloggegevens door derden.
 5. mijncarrierewissel.nl. heeft het recht aan de contractpartij verdere toegang tot de diensten – al dan niet tijdelijk – te weigeren indien mijncarrierewissel.nl. vermoedt dat de contractpartij of een derde misbruik maakt van de inloggegevens, bijvoorbeeld wanneer mijncarrierewissel.nl. vermoedt dat deze gegevens buiten de eigen organisatie van de contractpartij worden gebruikt, of wanneer de contractpartij zich niet conform deze algemene voorwaarden, de overeenkomst, of overige door mijncarrierewissel.nl. gestelde regels gedraagt.
 6. De contractpartij heeft geen recht op enige (schade)vergoeding, compensatie of restitutie van betaalde bedragen, indien mijncarrierewissel.nl. op enig moment besluit de toegang tot de diensten van de contractpartij te weigeren. Alle handelingen die via de account van de contractpartij worden verricht, worden geacht onder verantwoordelijkheid en toezicht van de

contractpartij te zijn geschied.

 • Contractpartij dient mijncarrierewissel.nl. onmiddellijk te informeren over elke verandering van zijn bedrijfsnaam, vestigingsgegevens, bankrekening alsmede over andere (gewijzigde) omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de met mijncarrierewissel.nl. gesloten overeenkomst.

Artikel 6. Vacatures, vacatureplaatsingen en sollicitaties

 1. Contractpartij plaatst de vacatures op het platform, of mijncarrierewissel.nl. plaatst deze, al dan niet geautomatiseerd, op verzoek van contractpartij op het platform. Contractpartij staat in voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van deze vacatureplaatsing.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is iedere vacatureplaatsing voor een duur van 60 dagen.
 3. Contractpartij mag uitsluitend bestaande vacatures (doen) plaatsen op het platform. Het is niet toegestaan om verschillende en/of meerdere functies in een vacatureplaatsing te plaatsen en/of te noemen.
 4. mijncarrierewissel.nl. heeft het recht de tekst van vacatureplaatsingen, al dan niet geautomatiseerd, aan te passen. Het auteursrecht van deze gewijzigde vacatureplaatsingen is te allen tijde eigendom van mijncarrierewissel.nl..
 5. mijncarrierewissel.nl. heeft het recht om vacatureplaatsing op het platform, al dan niet geautomatiseerd, op websites en/of platforms van derden binnen haar partnernetwerk te publiceren, al dan niet met gebruikmaking van een multiposter, zonder dat voorafgaande toestemming van contractpartij vereist is, zogenaamde ‘doorplaatsing’. mijncarrierewissel.nl. kan er niet voor in staan of en hoe de doorplaatsing door derden wordt verwerkt, in de breedste zin des woords. Op verzoek van contractpartij zal mijncarrierewissel.nl. een doorplaatsing geheel of gedeeltelijk verwijderen.
 6. mijncarrierewissel.nl. verwerkt reacties en/of sollicitaties van carrièrewisselaars uitsluitend op de onderstaande wijzen. Van toepassing is steeds de in de overeenkomst tussen contractpartij en mijncarrierewissel.nl. genoemde wijze van aanlevering.

i) Middels een sollicitatieformulier bij de vacature op het platform reageert en/of solliciteert de carrièrewisselaar. Deze reacties en/of sollicitaties worden, zonder verdere bewerking door de mijncarrierewissel.nl, toegevoegd in het account van contractpartij, waar contractpartij deze kan inzien.

 • Ter bevordering van het aantal reacties en/of sollicitaties van carrièrewisselaars is het mijncarrierewissel.nl toegestaan middels ‘retargeting’ carrièrewisselaar te benaderen, zoals bedoeld in art. 3.lid 4. mijncarrierewissel.nl. kan echter niet verplicht worden retargeting toe te passen.
 • mijncarrierewissel.nl. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de eventuele inhoud van de reacties en/of sollicitaties van carrièrewisselaars, ongeacht de wijze waarop deze wordt aangeleverd.

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst

 1. mijncarrierewissel.nl. is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten (al dan niet tijdelijk) te blokkeren, indien contractpartij een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of onderhavige voorwaarden jegens mijncarrierewissel.nl. niet of niet-behoorlijk nakomt of indien contractpartij in strijd handelt met deze voorwaarden.
 • Indien de overeenkomst als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van contractpartij eindigt of indien mijncarrierewissel.nl. besluit de toegang tot de Diensten (tijdelijk) te blokkeren, is contractpartij niettemin gehouden de voor de diensten verschuldigde vergoedingen tijdig te voldoen. contractpartij heeft in voorkomend geval geen recht op restitutie, verrekening of vermindering van de overeengekomen vergoedingen.
 • mijncarrierewissel.nl. is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval:
  • De onderneming van contractpartij wordt geliquideerd;
  • Contractpartij in staat van faillissement is verklaard;
  • Contractpartij in surseance van betaling verkeert dan wel surseance van betaling heeft aangevraagd;
  • Contractpartij onder curatele is gesteld, onder bewind is gesteld of op enige andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
  • Contractpartij de doelstelling van zijn bedrijf wijzigt;
  • Contractpartij zijn onderneming staakt dan wel overdraagt.

Artikel 8. Gebruiksvoorwaarden

 1. mijncarrierewissel.nl. verleent de contractpartij toestemming om zich toegang te verstrekken tot de diensten van mijncarrierewissel.nl. en deze te gebruiken onder de hierna te vermelden voorwaarden. De contractpartij gaat ermee akkoord dat, indien de contractpartij zich niet aan deze voorwaarden houdt, dit een tekortkoming oplevert in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze voorwaarden en mijncarrierewissel.nl. in dat geval gerechtigd is de overeenkomst met de contractpartij te beëindigen en de contractpartij, al dan niet tijdelijk, de verdere toegang tot de diensten van mijncarrierewissel.nl. te weigeren en/of (een) vacatureplaatsing(en) van contractpartij te verwijderen van het platform en/of (een) vacatureplaatsing(en) – al dan niet tijdelijk – op het platform onzichtbaar te maken, zonder dat mijncarrierewissel.nl. daarmee verplicht is tot enige schadevergoeding of restitutie van betaalde bedragen aan de contractpartij.
 2. Het is de contractpartij niet toegestaan:
 3. De diensten van mijncarrierewissel.nl. te gebruiken op een zodanige wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op rechten van derden;
 4. De diensten van mijncarrierewissel.nl. te gebruiken voor het verspreiden van computervirussen of materiaal met een smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend, obsceen of (be)dreigend karakter;
 5. Om via de diensten van mijncarrierewissel.nl. inhoud op te slaan of te (doen) verspreiden die inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, of onrechtmatig handelen jegens rechthebbenden, bijvoorbeeld door het aanbieden, opslaan of verspreiden van hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie naar materialen die inbreuk maakt op hun rechten;
 6. De diensten zodanig te gebruiken dat dit gebruik een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden;
 7. De diensten van mijncarrierewissel.nl. te gebruiken voor verspreiding van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor voorafgaande, schriftelijke toestemming van mijncarrierewissel.nl. te hebben verkregen, tenzij de geadresseerde uitdrukkelijk om de transmissie daarvan heeft verzocht;
 • f) Wederrechtelijk gebruik te maken van de diensten van mijncarrierewissel.nl. of de daarop verstrekte informatie en/of getoonde afbeeldingen;
 • Content op het platform te plaatsen die feitelijk onjuist is en/of onvolledig is, waaronder het plaatsen of aanmaken van vacatureplaatsingen voor niet bestaande vacatures en/of in verkeerde branches;
 • Op het platform geplaatste content te verversen (dat wil zeggen: het voor een korte periode offline halen van een vacatureplaatsing, om deze vervolgens opnieuw te plaatsen om de vacatureplaatsing op die manier weer bovenaan de zoekresultaten te krijgen);
 • Door middel van geautomatiseerde processen of technieken de inhoud van de diensten te downloaden en op te (doen) slaan (“scrapen”). Om scrapen tegen te gaan is het aantal downloads van CV’s en vacatures gelimiteerd tot een maximum per dag zoals vernoemd op de product detail pagina’s;
 • Zodanig gebruik te maken van de diensten van mijncarrierewissel.nl. dat de diensten daardoor wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet, overbelast of anderszins minder efficiënt worden gemaakt;
 • Om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van mijncarrierewissel.nl. op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de diensten van mijncarrierewissel.nl. te verspreiden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot op het platform van mijncarrierewissel.nl. gepubliceerde software, merken, merknamen, teksten, video’s en afbeeldingen;
 • Om enig gedeelte van de diensten van mijncarrierewissel.nl. en/of de daartoe 1behorende systemen, programma’s en/of technologie te wijzigen of aan te passen;
 • Om beveiliging gerelateerde onderdelen van het platform van mijncarrierewissel.nl. te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen;
 • Om (delen van) het online platform te decomprimeren, reverse engineeren of disassembleren;
 • o) Om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van mijncarrierewissel.nl. ten behoeve van zakelijke toepassingen gebruik te maken van de diensten van mijncarrierewissel.nl. of de daarop vervatte systemen, programma’s en/of technologie. Dit verbod omvat onder andere: i. het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mijncarrierewissel.nl. (weder)verkopen van toegang tot de diensten van mijncarrierewissel.nl. op een andere website, met name met en niet beperkt tot het doel om advertentie- en/of abonnementsinkomsten te genereren; en/of ii. het verder verspreiden van de diensten, met name met het doel om inkomsten te genereren door middel van ondernemingsactiviteiten die goeddeels soortgelijk of vergelijkbaar zijn met de door mijncarrierewissel.nl

                                                                                   B.V. gedreven ondernemingsactiviteiten, waaronder het benaderen van werkgevers door recruiters;

 • Op een andere website dan de website van mijncarrierewissel.nl. gebruik te maken van (een gedeelte van) de inhoud van het platform van mijncarrierewissel.nl. zonder op dezelfde webpagina een opvallende link op te nemen die teruglinkt naar de website van mijncarrierewissel.nl.
 • Om (een gedeelte van) de inhoud van het platform of website van mijncarrierewissel.nl. of (persoons)gegevens aangaande de gebruikers van het platform of website van mijncarrierewissel.nl

B.V. (al dan niet door gebruikmaking van een geautomatiseerd systeem) te verzamelen of te vergaren.

 • Om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mijncarrierewissel.nl. middels het platform of website van mijncarrierewissel.nl. links of verwijzingen te plaatsen naar concurrenten en/of vergelijkbare aanbieders van de diensten van mijncarrierewissel.nl. , in de breedste zin des woords.
 • Contractpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van berichten via e- mail en de instellingen die ervoor zorgen dat e-mailberichten niet in de SPAM folder terecht komen. Het ontvangen van berichten in de SPAM folder ontslaat de contractpartij niet van zijn betalingsverplichting.
 • Contractpartij is verantwoordelijk voor door of namens de contractpartij op het platform van mijncarrierewissel.nl. geplaatste content en voor de gevolgen van het opslaan, plaatsen of publiceren daarvan op het platform van mijncarrierewissel.nl.. mijncarrierewissel.nl. onderschrijft deze content en/of de daarin gegeven meningen, opvattingen of adviezen niet, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met de door contractpartij geplaatste content af.
 • Contractpartij verklaart en garandeert dat de contractpartij over alle vereiste en noodzakelijke licenties, rechten, in- en toestemmingen beschikt met betrekking tot de door de contractpartij op het platform van mijncarrierewissel.nl. geplaatste content en dat de contractpartij daarover zal blijven beschikken zolang deze content op het platform van mijncarrierewissel.nl. wordt aangeboden. De contractpartij zal geen content naar het platform van mijncarrierewissel.nl. uploaden of op voormelde websites plaatsen waarop (eigendoms)rechten van derden rusten, tenzij de contractpartij over een daartoe strekkende licentie of schriftelijke toestemming van de rechthebbende beschikt.
 • De gedragingen van de contractpartij op het platform van mijncarrierewissel.nl. alsmede eventuele door de contractpartij op het Platform van mijncarrierewissel.nl. geplaatste content dient te voldoen aan alle van toepassing zijnde lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving, alsmede aan de gebruiksrichtlijnen van mijncarrierewissel.nl. , zoals deze door mijncarrierewissel.nl. op het platform of anderszins aan de contractpartij kenbaar worden gemaakt.
 • Contractpartij gaat ermee akkoord geen content op het platform van mijncarrierewissel.nl. te plaatsen of naar het platform van mijncarrierewissel.nl. te uploaden met een inhoud die de contractpartij in het land waarin contractpartij gevestigd of woonachtig is niet in bezit mag hebben of die mijncarrierewissel.nl. in verband met de verlening van de diensten niet mag gebruiken of in bezit mag hebben.
 • mijncarrierewissel.nl. behoudt zich het recht voor (doch is niet verplicht) om te beslissen of door de contractpartij op het platform van mijncarrierewissel.nl. geplaatste content aan de in de onderhavige voorwaarden vermelde inhoudseisen voldoet, en kan de door contractpartij geplaatste content, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken, van haar website en uit haar systemen verwijderen.
 • Contractpartij begrijpt en erkent dat de contractpartij bij het gebruik van de diensten van mijncarrierewissel.nl. en de daarop aangeboden content eventueel kan worden blootgesteld aan informatie en gegevens die feitelijk onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk voor de contractpartij is. De contractpartij doet afstand van alle rechten en/of (rechts)middelen waarover de contractpartij (eventueel) met betrekking tot de betreffende informatie en gegevens jegens mijncarrierewissel.nl. beschikt.
 • Contractpartij vrijwaart mijncarrierewissel.nl. van alle aanspraken van derden met betrekking tot door de betreffende contractpartij op het platform van mijncarrierewissel.nl. geplaatste content.

Artikel 9. Beschikbaarheid van de diensten

 1. mijncarrierewissel.nl. stelt zich de maximale bereikbaarheid en beschikbaarheid van de diensten ten doel. Contractpartij heeft geen recht op enige schadevergoeding, restitutie of verrekening, indien de diensten van mijncarrierewissel.nl. op enig moment (al dan niet voor onderhoud of als gevolg van enige storing) niet bereikbaar of beschikbaar zijn.
 2. mijncarrierewissel.nl. is gerechtigd de toegang tot de diensten tijdelijk te beperken of te weigeren zonder daarmee tot enige schadevergoeding jegens contractpartij gehouden te zijn, indien dit als gevolg van onderhoud of het oplossen van storingen noodzakelijk is. mijncarrierewissel.nl. zal voorgenomen onderhoud zoveel als mogelijk van te voren aan contractpartij kenbaar maken.

Artikel 10. Prijzen en betalingen

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal mijncarrierewissel.nl. de door contractpartij verschuldigde bedragen maandelijks via automatische incasso aan contractpartij in rekening brengen.
 3. Reclames terzake van de factuur dienen binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan mijncarrierewissel.nl. kenbaar gemaakt te worden. Blijft reclame uit, dan wordt contractpartij geacht de factuur te hebben geaccepteerd.
 4. In afwijking van en in plaats van het bepaalde in artikel 11.2 kan mijncarrierewissel.nl. vooruitbetaling verlangen van contractpartij, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend indien in de overeenkomst tussen mijncarrierewissel.nl. en contractpartij is overeengekomen dat contractpartij maandelijks een budget inkoopt voor de diensten van mijncarrierewissel.nl. .
 5. Indien betalingen aan mijncarrierewissel.nl. worden verricht door tussenkomst van een Payment Service Provider – zoals bijvoorbeeld bij automatische incasso, maar ook in het geval van betaling via iDeal en/of creditcard het geval is – is contractpartij mogelijk een toeslag aan verwerkingskosten verschuldigd. mijncarrierewissel.nl. of de Payment Service Provider zal de contractpartij van tevoren op deze kosten wijzen.
 6. Ondanks dat betaling via een Payment Service Provider geschiedt via een beveiligde verbinding, aanvaardt mijncarrierewissel.nl. geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die contractpartij lijdt als gevolg van betalingen die door tussenkomst van een Payment Service Provider geschieden.
 7. Wanneer contractpartij tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, verkeert contractpartij in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Contractpartij is in dat geval aan mijncarrierewissel.nl. verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van al datgene wat contractpartij aan mijncarrierewissel.nl. verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 175,00. Daarnaast is contractpartij over het verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop contractpartij in gebreke verkeert, de wettelijke handelsrente verschuldigd.

Artikel 11. Prijswijzigingen

mijncarrierewissel.nl. is gerechtigd de prijzen van haar diensten en abonnementen jaarlijks aan te passen aan de CBS-prijsindex.

Artikel 12. Overdracht

De tussen Mijncarrierewissel.nl. en contractpartij gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen mogen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mijncarrierewissel.nl. .

Artikel 13. Niet-toerekenbare tekortkoming

 1. mijncarrierewissel.nl. is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden welke buiten de macht van mijncarrierewissel.nl. liggen en bedrijfsrisico’s zoals, maar niet beperkt tot storingen in

de verbindingen van en met het internet, uitval van de elektriciteit, ziekte en staking binnen het bedrijf van mijncarrierewissel.nl. of haar mijncarrierewissel.nl. .

 • Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan mijncarrierewissel.nl. de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.
 • mijncarrierewissel.nl. is gerechtigd om, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, betaling te vorderen van reeds verrichte prestaties voordat de niet-toerekenbare tekortkoming bekend was.
 • Indien de overmachtssituatie langer dan 3 maanden duur, kan de overeenkomst door elk van de partijen worden opgezegd.

Artikel 14. Nietigheid

 1. Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst onverkort van kracht blijven.
 2. Partijen zullen ten aanzien van bepalingen die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen ernaar zullen streven dat de strekking van deze overeenkomst in zijn geheel in stand blijft.

Artikel 15. Geheimhouding

 1. mijncarrierewissel.nl. is gerechtigd de naam en het logo van contractpartij en diens cliënten waaraan diensten zijn verleend op de website en een referentielijst van mijncarrierewissel.nl. te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.
 2. Partijen komen overeen om alle vertrouwelijke informatie die aan hen bekend wordt tijdens de uitvoering en totstandkoming van de diensten, waar onder begrepen prijsafspraken, strikt vertrouwelijk te houden en om dergelijke informatie uitsluitend voor de contractueel overeengekomen doeleinden te gebruiken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Onder vertrouwelijke informatie wordt in deze bepaling verstaan informatie, documenten, gegevens en data, die wordt gemarkeerd als zodanig of vanwege hun aard als vertrouwelijk dient te worden beschouwd.

1. Het is mijncarrierewissel.nl., in afwijking van het overigens in dit artikel bepaalde, toegestaan om content, waaronder vacatures, die door contractpartij op de het platform wordt geplaatst, ook op andere websites, waaronder websites van derden, te (doen) plaatsen teneinde het bereik daarvan te vergroten.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van mijncarrierewissel.nl. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde, beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW.
 2. Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van meer dan zes maanden of onbeperkte looptijd, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor zes maanden.
 3. mijncarrierewissel.nl. is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade, en zal deze

verdere schade ook niet vergoeden, welke contractpartij uit hoofde van het met mijncarrierewissel.nl

B.V. gesloten overeenkomst, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op contractpartij van derden, mocht lijden.

 1. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
  1. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van mijncarrierewissel.nl. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan mijncarrierewissel.nl. kunnen worden toegerekend;
  1. De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Contractpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.
 2. Aansprakelijkheid van mijncarrierewissel.nl. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies, schade door bedrijfsstagnatie, vorderingen van derden op contractpartij of boetes vanwege het niet halen van enige (op)levertermijn, is uitgesloten.
 3. Buiten het in lid 1 van dit artikel genoemde geval rust op mijncarrierewissel.nl. geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
 4. Statistieken aangaande content op het platform van mijncarrierewissel.nl., waaronder statistieken ten aanzien van vacatures, worden mogelijk beïnvloed door bots/spiders/crawlers. mijncarrierewissel.nl. spant zich redelijkerwijs in om deze bots/spiders/crawlers uit de statistieken te filteren, echter aanvaardt mijncarrierewissel.nl. geen enkele aansprakelijkheid voor schade die contractpartij lijdt als gevolg van statistieken die door bots/spiders/crawlers of andere geautomatiseerde bezoeken zijn beïnvloed.
 5. De aansprakelijkheid van mijncarrierewissel.nl. ontstaat slechts indien contractpartij mijncarrierewissel.nl. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en mijncarrierewissel.nl. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat mijncarrierewissel.nl. in staat is adequaat te reageren.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat contractpartij binnen veertien dagen na het ontstaan van de schade, mijncarrierewissel.nl. daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel als mogelijk wordt beperkt.
 7. Contractpartij vrijwaart mijncarrierewissel.nl. voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst welke door contractpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit hetgeen door mijncarrierewissel.nl is ingeleverd.
 • mijncarrierewissel.nl. acht zich niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet tijdig leveren van support.
 • mijncarrierewissel.nl. schiet niet toerekenbaar tekort tegens contractpartij indien de vacatureplaatsing, ongeacht de reden, contractpartij en/of dienst klanten geen of niet tijdig één of meerdere reacties en/of sollicitaties oplevert van carrièrewisselaars. mijncarrierewissel.nl. is derhalve ook niet gehouden tot vergoeding van schade of van enige kosten aan contractpartij als mogelijk gevolg daarvan.

Artikel 17. Gegevensbescherming

1. mijncarrierewissel.nl. en de contractpartij zullen te allen tijde de relevante regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens naleven en informeren betrokkenen daarover via een privacyverklaring op hun website. Deze naleving impliceert onder meer dat mijncarrierewissel.nl B.V. de bedrijfs- en persoonsgegevens van de contractpartij niet aan derden ter beschikking zal stellen, tenzij de contractpartij daarvoor zijn toestemming verleent of mijncarrierewissel.nl. daartoe wordt gedwongen krachtens een door een bevoegde autoriteit gegeven last.                                                                                                                                                 2. mijncarrierewissel.nl B.V. neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van haar systemen, daarbij rekening houdende met de aard van de risico’s, de stand van de techniek en de kosten van implementatie van de maatregelen.

 • Het platform is erop gericht werkgevers en carrièrewisselaars bij elkaar te brengen. De contractpartij is gehouden om de in dit kader verkregen persoonsgegevens correct te verwerken. Dit impliceert onder meer het hanteren en naleven van bewaartermijnen(beleid) en dat persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor zover de contractpartij een afwijkend privacy beleid hanteert, dient dat voor aanvang van de diensten kenbaar te worden gemaakt aan mijncarrierewissel.nl BV en onverwijld aan de carrièrewisselaar. Dit impliceert een vermelding daarvan in de vacaturetekst en bij sollicitatie door een carrièrewisselaar.
 • Gelet op de aan het gebruik van internet inherente risico’s, kan mijncarrierewissel.nl. de vertrouwelijkheid van bedrijfs- en persoonsgegevens, berichtenverkeer of overige door de contractpartij gebruikte of verspreide informatie niet garanderen.

Artikel 18. Multiposters

1. Indien contractpartij voor een vacatureplaatsing op het platform gebruik maakt van een multiposter of een andere geautomatiseerde koppeling staat contractpartij in voor de juistheid van de vacatureplaatsing, daar onder begrepen tevens de juiste inhoud van de desbetreffende daarvan, mede en geheel conform artikel 6.1. contractpartij vrijwaart mijncarrierewissel.nl. van alle aansprakelijkheid, welke voort kan vloeien uit het gebruik van een multiposter.

Artikel 19. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door mijncarrierewissel.nl. met contractpartij gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
 2. Ieder geschil tussen partijen ter zake van de door hen gesloten overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Arnhem.
 3. De Nederlandse tekst is steeds bepalend voor de inhoud en uitleg van deze algemene voorwaarden en eventuele vertalingen daarvan.

Neem contact met ons op via info@carrierewissel.nl indien u vragen heeft over onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden 1 mei 2023.